بیمارستان نور

معرفی پروژه

کارفرما: کلینیک نور

مدیریت پروژه: آقای مهندس یزدان (گروه فنی مهندسی اهورا)

پروژه بیمارستان نور واقع در خیابان مطهری با سطح پایدارسازی شده ۶۰۰ متر مربع به انجام رسید.

ارتفاع دیواره‌های این گود ۱۱ متر است که با استفاده از شیوه ترکیبی نیلینگ و انکراژ و پایلینگ پایدارسازی شده.

حجم خاکبرداری این پروژه ۲۰۰۰ متر مکعب و مجموع طول حفاری مهار ۱۲۰۰ متر طول است.