دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

معرفی پروژه

کارفرما: دانشگاه صنعتی شریف

مدیریت پروژه: شرکت ساختمای و تأسیساتی همپایه

نظارت: گروه مهندسین مشاور ایجاد

پروژه دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف  با سطح پایدارسازی شده ۲۵۰۰ متر مربع در مدت زمان ۳ ماه به انجام رسید.

ارتفاع دیواره‌های این گود ۱۵ متر است که با استفاده از شیوه ترکیبی نیلینگ و انکراژ و پایلینگ پایدارسازی شده.

حجم خاکبرداری این پروژه ۲۰۰۰۰ متر مکعب و مجموع طول حفاری مهار ۲۳۰۰ متر طول است.

شرکت فنی و مهندسی آنیلکو  اجرای پایدارسازی این گود را بر عهده دارد.

 

 

چالش‌ها